چرا ICT

بدون ICT به رشد اقتصادی نمیرسیم

مفهوم بازآفرینی شرکتها، دولت و مجلس مهمترین موتور پیشران شرکتهای دانشبنیان در جهان شده، چرا که اساسا نوع نگاه به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر کرده است.

به گزارش تیتر شهر: مفهوم بازآفرینی شرکتها، دولت و مجلس مهمترین موتور پیشران شرکتهای دانشبنیان در جهان شده، چرا که اساسا نوع نگاه به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر کرده است.شهاب جوانمردی، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای کشور شب گذشته با حضور در استودیوی پخش اخبار شبکه یک، در خصوص دلایل سهم اندک ایران از تولید اقتصاد دانشبنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: اگر بخواهم خیلی ساده این موضوع را دستهبندی کنم باید بگویم که عملا تولید اقتصاد دانشبنیان، یا از سمت افراد یا شرکتها و یا از جانب دولت اتفاق میافتد.

او با اشاره به اینکه، فناوری اطلاعات و ارتباطات در سبد مصرف خانوارها گنجانده شده و هزینهکرد مردم در این حوزه اتفاقا رو به افزایش است، افزود: به واسطه رکود اقتصادی و شاید نگاه گذشتهگرا به جایگاه ICT در کشور، میبینیم که در شرایط فعلی هم در مصرف این حوزه در بنگاههای بزرگ به عنوان خدمتگیرنده و هم در دولت به عنوان بزرگترین مشتری اقتصادی، هنوز نگاهها توسعه یافته نیست و مسایل با دیدگاه و نگرشی جدید به فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل نگرفته است.
جوانمردی در پاسخ به اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه سهمی از رشد اقتصادی ایران را میتواند پوشش دهد؟ گفت: تصور من این است که دستکم بین پنج تا هشت درصد GDP (تولید ناخالص ملی) باید از این حوزه تامین شود، در حالیکه در شرایط کنونی فناوری اطلاعات و ارتباطات، سهمی بسیار کم دارد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با بیان اینکه ICT فرصتهای اشتغالآفرینی جدی در جوامع ایجاد میکند، ادامه داد: در این عرصه مفهوم بازآفرینی شرکتها، دولت و مجلس مهمترین موتور پیشران شرکتهای دانشبنیان شده، چرا که اساسا نوع نگاه به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا تغییر کرده است.
به گفته وی، فناوری اطلاعات و ارتباطات دیگر فقط به عنوان ارائهکننده خدمت شناخته نمیشود، بلکه خود موتور پیشران است، زیرا مدل کسب و کاری جدیدی را عرضه کرده و در حال بازتعریف و بازآفرینی کسب و کارها و دولتها است؛ از این رو مهمترین مساله ما حاکم نشدن چنین نگاهی در کشور است.
جوانمردی بار دیگر با تاکید بر اینکه بدون اتکا به فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی امری محال خواهد بود، گفت: چنانچه از منظر بهرهوری و همینطور از منظر توسعه فضای کسب و کاری جدید، چنین امکانی فراهم نشود، غیر ممکن است که بتوان ایران را به رشد اقتصادی هشت درصدی رساند.
منبع : تابناک